Inspiratie voor een Heidense zangbundel?

Ga naar beneden

Inspiratie voor een Heidense zangbundel?

Bericht  Sibbevader op wo 04 feb 2009, 17:00

ZEEROVERSLIED
J. Brandt Corstin

1. De machtigste koning van storm en van wind is de arend geweldig en groot.
De vogels zij sidd'ren en vluchten van angst voor zijn snavel en klauwende poot.
Als de leeuw verheft, zijn gebrul des nachts dan verschrikt hij de dieren ermee.
Ja, wij zijn de heersers der aarde, de koningen van de zee.

Tiralala (4 maal), hoi, hoi ! Ja, wij zijn de heersers der aarde, de koningen van de zee.

2. Verschijnt er een schip op de oceaan, ja, dan juichen wij luide en wild.
Ons trotse schip als een pijl uit een boog, vliegt terstond door de wateren zilt.
De koopman wordt bang en hij siddert van angst, de matrozen verwensen die dag.
Daar klimt aan de mast naar omhoge onz' bloedrode zeeroversvlag !

3. Wij werpen ons op het vijandige schip als een weggeslingerde speer.
De kanonnen dreunen, 't geweer knalt rondom, en de enterbijl hakt keer op keer.
En reeds zinkt de vlag van de vijand omlaag, overwinningsgeroep klinkt alom.
Lang leve de bruisende zee, lang leve de zeeroverij.

---

JEUGDLIED
Wies Moens - Gaston Feremans

1. In ons ogen is sterrengeflonker, in ons hart schijnt de zon elke dag.
Onze lach zet een licht in het donker, onze wil is een wapp'rende vlag.

Komt bij, komt bij, al die jong zijt komt bij,
naar ons kamp voeren groenende wegen.
Waar de jeugd rukt te gaar, tot een dapp're, dapp're schaar,
schenkt het leven zijn zegen.

2. Fris en hard klinkt het lied onzer dagen, fris en hard zo wij zelf willen zijn.
Ons de durf, ons het moedige wagen, die het bloed vonken doen zoals wijn !

3. Volk, uw jeugd heeft de wekroep vernomen, sta voor 't grote van morgen gereed !
In het vuur van haar guldene dromen wordt een duurzame kroon u gesmeed.

---

VIKINGERLIED

1. Door de golven woest gewoel, Vikingerboot naar 't verre doel.
Door de golven die u slaan, breekt gij zeker uwe baan.
Kameraad en bondgenoot, blijft gij nog steeds, o fiere boot.
En uw wimpel hel en fris, toont ons wie uw leider is.

De zilv'ren Griffoen op het vlammende rood, het Vikingervaandel in voorspoed en nood.
Bij lachende zonne, bij stormende zee, het Vikingervaandel waait allen tijd mee.

2. Rustig, als de meeuwen, glijdt zacht uwe boeg die 't water splijt,
Tot een veilige haven blinkt, waar een vrolijk meisje winkt.
Velen aan het verre strand groeten in u het vaderland.
Zij zijn fier en diep ontroerd, wijl gij 't oude vaandel voert.

3. Is de wilde jacht voorbij, omlaag de zeilen, fluks en blij.
Als de zon de einder raakt, jonge dromen zijn ontwaakt.
In de vert' een lied dat schalt, nu hier kampvuur vlamt en knalt.
Onze wimpel houdt de wacht, boven tent en boot en nacht.

---

VIKINGZONEN
Erbe - Alfred Zschiesche

Grijze donderwolken drijven over schuimend woeste zee.
Dreigend onze snekken glijden op de vlucht der golven mee.
Boven de schilden schitt'ren de speren. Wild in de stormen zingen w'ons lied.

Nieuwe strijd op nieuwe stranden. Vikingbloed vlucht geen gevaar.
Wendt de steven, hoog de zeilen, helmen op en zwaarden klaar !
Schoon als de branding is onze zege. Wild in de stormen zingen w'ons lied.

Vendeljongens, Vikingzonen, verder gaat de trotse vaart.
Waar de oude strijders rusten blijft hun fiere geest bewaard.
Weer jaagt de Blauwvoet in onze vaandels. Wild in de stormen zingen w'ons lied.

---

HEI-JO
Erbe

1. Wij houden van stormen en bruisende baren,
het ruwe geweld van de snijdende wind.
En hebben de golven reeds velen ontnomen,
toch waait nog de vlag die ons, rovers, verbindt!

Hei-jo, hei-jo, hei-jo, hei-jo, hei-jo, ho,
hei-jo, hei-jo, ho, hei-jo ho. (bis)

2. Ons schip glijdt zo fier door de rust'loze golven.
Een krachtige wind rukt de zeilen in top.
En hoog in de mast waait ons bloedrode vaandel,
ons zeeroversvaandel, hei zeelui, past op!

3. Wij jagen de kooplui met klapp'rende zeilen,
en volgen de buit op de eind'loze zee.
Wij stormen aan dek en wij vechten als duivels.
Hei, ons is de zege! Hei, vaart met ons mee!

---


JEUGD
Fred Rossaert

1. Een jeugd groeit heden, zij heeft gestreden een harde strijd.
In grootse dromen, zag zij reeds komen een nieuwe tijd. (bis)

2. Een jeugd groeit heden, zij heeft geleden, kent smart en rouw.
Spijts haat en kerker klinkt nu nog sterker haar eed van trouw. (bis)

3. Een jeugd groeit heden, zij zal weer treden met stoere moed.
Want jeugd kan geven, heel haar jong leven, heel haar jong bloed. (bis)

---

HEIMWEE DOET ONS HART VERLANGEN
Jozef Simons - Armand Preud'homme

Heimwee doet ons hart verlangen, naar de heimat onzer jeugd.
Naar de bronzen klokkezangen, zwaar van rouw of hel van vreugd.
Zangen uit de oude toren, hij die waakt en verre schouwt,
Over 't dorpje droomverloren, kronk'lend aan zijn voet gebouwd.

Heimwee doet ons hart verlangen, naar de geur van brem en hei.
Naar de weiden mist-omhangen, op een morgen in de Bloeimaand (Bloeimaand (me.)).
Heimwee naar het blonde koren, naar het dennebos vol peis,
Naar de vennen stijfgevroren, waar wij slierden op het ijs.

Heimwee doet ons hart verlangen, naar de ouderlijke haard.
Met zijn rust niet te vervangen, met zijn vrede wel bewaard.
Heimwee naar de zomerwinden, heimwee naar het zoet geruis,
In de kruin der groene linden, voor ons oude pannenhuis.

---

GOEDE NACHT, KAMERADEN
E. Verstraete - Hans Baumann

Goede nacht, kameraden, wij sluiten deze dag.
De sterren onzer lage landen, aan 't blauwe firmament,
Die zullen met hun glans, de somberheid verbannen.

Goede nacht, kameraden, bewaar een moedig hart,
En sterrenglans in jonge dromen. Want altijd zal de zon,
Door donk're nachten heen, weer hoog aan d'hemel komen.

---

VAARWEL EN GOEDE NACHT
Yv. de Man

Vaarwel en goede nacht, de dag heeft zijn vreugd gebracht, wij moeten scheiden.
De winter is koud en lang, de zomer brengt vog'lenzang, dan komt verblijden. (bis)

't Is alles zo doods en koud, zo naakt liggen veld en woud en wij gescheiden.
O, warme zomerland, o, stevige vriendenhand, ik mis u beiden. (bis)

Doch liefde gaat nimmer dood, zij lokt uit der aarde schoot, haar diepste levenskracht.
Na winter komt zonneschijn, dan zullen wij samenzijn in volle lentepracht. (bis)

---

DE ZWARTE LEEUW
J. De Laet

Ziet gij de zwarte leeuw niet rijzen, zo fier op 't trotse gouden veld ?
Ziet gij zijn forse reuzenklauwen, waarvan één slag de vijand velt ?
Ziet gij zijn bloed'ge ogen gloeien ? Ziet gij zijn maan zo breed verward ?
Die leeuw is onze Leeuw van Vlaand'ren, die rustend nog de wereld tart.

Hij sloeg zijn klauwen op het Oosten, en 't Oosterheir vloog sidd'rend heen.
Zijn klauw vernielde d'halve mane, van d'ongetemde Saraceen !
Dan toog hij weder naar het Westen, en schonk hun dapperheid te loon,
aan d'onversaagdsten zijner zonen, een konings- of een keizerskroon.

Hij sluimert nu, der Walen koning. Beknell' hem vrij in ijz'ren band.
Hij sture nu zijn roversbenden, tot op des Leeuwen vaderland.
Maar zo de Leeuw ontwaakt, gij rov'ren, wordt g'allen door zijn klauw verscheurd.
Dan wordt uw trotse witte lelie door hem met bloed en slijk besmeurd.

---

AL ZINGEN 'T VRIJE LIED
Albrecht Rodenbach - Karel Miry

1. Wij stappen geren zingend langs de baan, dat mag in ons de Kerels nog verraân.
De Kerels ook, zij stapten geren aan, al zingen 't vrije lied.

O ja, de Kerels nog bestaan, het staat hun zonen ook nog aan
In schaar te stappen langs de baan, al zingen 't vrije lied.

2. Zo kwamen zij ook van de male weer, en lieten klinken, spijts hun graaf en heer,
De scherremaksen, 't vreselijk geweer, al zingen 't vrije lied.

3. En als het kamp was in Kerlingaland, de benden kwamen toe van allen kant,
En zwaaiden trots de scherremaks in d'hand, al zingen 't vrije lied.

4. De Kerelsaard blijve in ons hert en daân, en om te tonen dat wij nog bestaan,
Zo dreune luid door 't veld en langs de baan, het vrije Vlaamse lied.

---

OHE KAMERAAD
E.H. Dockx - Armand Preud'homme

1. Trek aan de riemen, wij varen, flink op de maat van een lied.
Klieft onze boot door de baren, weg alle zorgen en verdriet.

Ohé kameraad, ohé kameraad, vaar mee kameraad, vaar mee kameraad.
De zeilen haal op, haal op. De vlag in de top, in de top.
Ohé kameraad, ohé kameraad, vaar mee kameraad, vaar mee kameraad.
De zeilen haal op, haal op. De vlag in de top, in de top !

2. Zijn wij niet jong en vol leven, wij vrezen regen noch zon.
Stormen, zij doen ons niet beven, 't druipende nat: "'k lach er om".

3. Dreigen de stormen van 't leven, Vikings dan goed opgelet.
Volgt het parool u gegeven. 't Klinkt: "Sta je man, sta je wet !"

---

ALS DE WINDEN VRIJ
Ferd. Vercnocke - Maurits Veremans

1. De koekoek roept, de merel fluit, de mus tsjilpt opgetogen;
Sa, jongen, wipt de nesten uit, de velden ingetogen !

Als de winden vrij, alliho, alliho. Zo zwerven wij, alliho, alliho.
Wij treden blij naar buiten, al zingend en al fluitend:
lalala.. Alliho, alliho, alliho !

2. De dag zit in de klaren Oost, het zongelaat gaat blaken.
En elke prille wang die bloost zal zonnezoenen smaken !

3. Wij zien de zee, wij zien de stroom, zien wouden en landouwen.
Wij vinden er een vrije boom om ons een nest te bouwen !

---

DE WIELEWAAL
Andries Hartsuiker

1. Kom mee naar buiten, allemaal, dan zoeken wij de wielewaal.
En horen wij die muzikant, dan is zomer weer in 't land !

Dudeldjo, klinkt zijn lied, dudeldjo, klinkt zijn lied, dudeldjo en anders niet.

2. Hij woont in 't dichte eikebos, gekleed in gouden vederdos.
Daar jodelt hij op zijn schalmei, tovert onze harten blij !

_________________
Als wachter over recht en wet stelt men de boom aan de grens van de gemeente; hij moet als een vertegenwoordiger van de hoogste rechter, het veld behoeden en de boosdoeners tegenhouden. Daarom bestraft men de boomschender als een rover of moordenaar: wie de kruin van een groene boom afslaat, zal op zijn stam het hoofd afgeslagen worden, en wie zijn wortels schendt, zal het zijn eigen voeten ervoor boeten.

¨
avatar
Sibbevader
Erfwacht

Man Aantal berichten : 3028
Woonplaats : Midgaard
Registration date : 31-01-09

Profiel bekijken http://hagal.be

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Inspiratie voor een Heidense zangbundel?

Bericht  Sibbevader op wo 04 feb 2009, 17:01

---

UIT DER DAGEN GRAUWE ZORGEN
Marie Vos - Heinz Thum

Uit der dagen grauwe zorgen, treêen wij voorwaarts met de tijd.
Onze jeugd behoort de morgen, groeiend uit de eeuwigheid.
Eeuwigheid en de tijd, zullen bet're dagen brengen.

In der steden donk're stegen, is een lichte roep ontwaakt.
Die hun droefheid allerwegen, vol van gloed en jubel maakt.
Stad en land, moet als brand, brand van hellevreugde stralen !

In de somb're arbeidshallen, dragen wij de zonnegloed.
Doen het droef verleden vallen, nederstorten met geweld.
Jeugd warm bloed, vlammengloed, is de fakkel die wij heffen.

Makkers reikt elkaar de handen, laat ons strijden, dapper blij.
Dwars door 't rode wereldbranden, komt de grote dag nabij.
Dag, breek aan, en wij gaan, vurig 't zonnelichten tegen !

---

STRIJD
Jan Hammenecker - Arthur Meulemans

1. 't Is tijd ! Er moet in 't Vlaamse land, een razend lied ontvlammen,
Dat rolt gelijk een zee van vuur wegspoelend dijk en dammen !

Zo dreun dan lied en bulder luid gelijk een schreeuw der leeuwen:
" 't Zij Vlaams, 't zij Vlaams, ons Vlaamse land, ons heilig land, en 't blijve zo !
Ons Vlaamse land, ons heilig land, en 't blijve zo voor 'd eeuwen !"

2. Oh ! Stormt het uit in éne schreeuw, dit lied waarin ons willen,
Zich opricht als een woeste leeuw, door gene kracht te stillen !

3. 't Heeft al te bijster lang geduurd, dat wij lafhartig bleven.
Zo bleef ons land door onze schuld, beroofd van eigen leven.

4. Ons doen zal ook, gelijk ons lied, alkrachtig machtig streven.
Voor 't Vlaamse land en nooit of nooit, zal dit ons doen begeven.

---

OP KASSEL AAN
Erbe - Fritz Sotke

1. Op Kassel aan, in donk're nacht, heia oho.
Trekt traag de Franse legermacht, heia oho.

Trouw en eer, schild en speer, haal het witte lelievaandel neer.
Trouw en eer, schild en speer, haal de witte lelie neer !

2. Als rood de zon in 't westen zinkt, heia oho.
Zo menig lied bij 't kampvuur klinkt, heia oho.

3. In Vlaand'ren vlamt de hemel rood, heia oho.
Daar sterft de vrijheid nooit de dood, heia oho.

4. Op Kasselberg heerst rouw en nood, heia oho.
De hoofdman Zannekin is dood, heia oho.

---

DE MARS DER KOLONNEN
Herbert Napiersky

Nu dreunt weer de mars der kolonnen de trommelknaap vooraan.
En helder verrijst nu de zonne, een stralende morgen breekt aan.
En niemand van ons die ooit heeft versaagd of moede naar de weg gevraagd,
waar ons de trommel voert.

En voor ons wappert het vaandel in 't ijle morgenblauw.
Wij zijn door het vaandel verbonden in kameraadschap en trouw.
En niemand van ons die ooit heeft versaagd of moede naar de weg gevraagd,
waar ons het vaandel voert.

---

GOEDE MORGEN

Goede morgen, goede morgen, goede morgen, mijn meisje.
Kom naar buiten, kom naar buiten, kom naar buiten uit je huisje.
Want de zon, want de zon, want de zon is al op.

---

HE, HO !

He, ho ! Span de wagen aan, want de wind brengt regen over 't land.
Haal de gouden garven, haal de gouden garven, he, ho !

---

HET VOORJAAR

Het voorjaar gaat komen, het groen tooit de bomen.
Het gras is weer groen en de vogels zingen blij: tralala...

Laat liederen horen, de lent' is geboren.
De herder die speelt op zijn oude schalmei: tralala...

---

EEN VREEMDE ARME SNUITER

Een vreemde arme snuiter, was moede van het wand'len.
Was moede, moede van het wand'len.
Hij had zijn fluit verloren, uit zijne mantelzak, zak, uit zijne mantelzak.
Da's niets ik heb gevonden waar jij zo veel van hield, lalala, hield lalala,
waar jij zo veel van hield.

---

AL DIE WILLEN TE KAP'REN VAREN

Al die willen te kap'ren varen, moeten mannen met baarden zijn.
Jan, Pier, Tjores en Corneel, die hebben baarden, die hebben baarden.
Jan, Pier, Tjores en Corneel, die hebben baarden, zij varen mee.

---

EEN FIJFER KLINKT HEL
Erbe

Een fijfer klinkt hel in de morgen, de lente komt over het land.
Berken luist'ren naar die tonen, berken wiegen in hun dromen.
Een fijfer klinkt hel in de morgen, de lente komt over het land.

Een fijfer klinkt hel in de morgen, de lente komt over het land.
In de verte wuiven dennen, willen ook dit wijsje kennen.
Een fijfer klinkt hel in de morgen, de lente komt over het land.

Een fijfer klinkt hel in de morgen, de lente komt over het land.
En de beek die hoort het zingen, wild en bruisend gaat z'ontspringen.
Een fijfer klinkt hel in de morgen, de lente komt over het land.

Een fijfer klinkt hel in de morgen, de zomer komt over het land.
Duizend halmen sidd'rend wachten, naar die frisse tonen trachten.
Een fijfer klinkt hel in de morgen, de zomer komt over het land.

---

SCHOON IS HET MORGENROOD

Schoon is het morgenrood, dat in ons ogen glinstert.
Fris is de morgenwind, waarin de wimpels slaan !
En in ons ogen bloeit de lente open,
als meisjesscharen door de velden gaan.

Een hart vol zonneschijn, een veldweg door de heide.
Een verre horizon, waar witte wolken staan.
En in ons zingen bloeit de vreugde open,
als meisjesscharen door de morgen gaan.

De jeugd, o meisjesdroom, is als de witte bloesem,
die na de lentetijd, zo vluchtig weer verdwijnt.
Toch blijft die tijd voor ons de schoonste uit ons leven,
als meisjesscharen door de velden gaan.

---

DE GEDACHTEN ZIJN VRIJ

De gedachten zijn vrij, wie raadt ze daarbinnen. Ze dansen voorbij als nacht'lijke schimmen.
Geen mens kan ze naken, geen jager ze raken. Laat wezen wat zij: de gedachten zijn vrij !

Ik denk me wat ik wil, in heerlijke dromen. Hun zoetheid laat ik stil mijn harte doorstromen.
Mijn wens en begeren kan niemand mij weren. Laat wezen wat zij: de gedachten zijn vrij !

En spert men mij geboeid in duistere toren. Hun zorgen en hun moeit' gaan alle verloren.
Gedachten als vuren doen storten de muren, en zold'ring daarbij: de gedachten zijn vrij !

---

NEEMT MIJ IN DER HAND
Uit: Valerius Nederlandse Gedenkklank

Neemt mij in der hand, hoort in 't kort verklaren,
Wat ons hier in 't land, al is wedervaren.

---

DE LAATSTE GOTEN
Felix Dahn - Fred Alwers

Ruim baan, gij volk'ren, waar wij gaan, wij zijn de laatste Goten.
Een dode koning dragen wij, wij schrijden naar de boten.

Met schild bij schild, en speer bij speer, zo trotsen wij de winden.
Tot w'in de grauwe, verre zee, het eiland Thule vinden.

Dat moet het trouwe eiland zijn, daar geldt nog recht en ere.
Daar leggen wij de koning neer, in 't graf van eiken speren.

Wij komen, hoort die donk're stap, uit Rome's valse dreven.
Wij dragen onze koning mee, voor ons gaf hij zijn leven.

Ruim baan, gij volk'ren, waar wij gaan, wij zijn de laatste Goten.
Een dode koning dragen wij, wij schrijden naar de boten.

---

ZIE BROEDER 'T SPEL DER VLAMMEN
Mozart

Zie broeder 't spel der vlammen, en d'helder lichten schijn.
De vlammen, en d'helder lichten schijn.
Zo zullen ook ons harten, vol gloed en liefde zijn, zijn,
vol gloed en liefde zijn.
Zo zullen ook ons harten, vol gloed en liefde zijn, zijn,
vol gloed en liefde zijn.

---

KAMPVUURLIED
Margot Vos - Haydn

De vlammen wiegen zacht in zilv'ren zomernacht, als bloemen rank en geel.
Daar zingt ted're vrede alom, O, jonge makkers, wellekom.

Geen vogel roert zijn vlerk; wij weten diep en sterk, ons van de stilte deel.
Levend stroomt, uit goud gestart, een zoete golf van hart tot hart.

Wat ons in schoonheid bindt, is eeuwig als de wind. Dit, makker zij ons deel.
In storm en strijd, die wacht, gedenken wij de kampvuurnacht.

De vlammen wiegen zacht, in louter vreugdepracht, als bloemen rank en geel.
Alle haat en duisternis verglijden waar haar luister is.

---

TROUWLIED
Ferdinand Vercnocke

Waar allen trouw'loos falen, daar blijven wij getrouw.
Dat steeds op eigen aarde, uw vaandel wapp'ren zou.
Gezichten fier en jeugdig, gij beelden uit de tijd,
Hebt onze mannenharten tot liefdedood gewijd.

Wil nimmer van ons wijken, wil altijd om ons zijn.
Trouw als de rechte eiken, als maan en zonneschijn.
Eens daagt voor elke broeder, het licht in zijn gemoed.
Wij keren tot het vaandel dat liefd' en trouwe hoedt.

Gij sterren zijt getuigen die stil ons gadeslaan.
Als alle broeders zwijgen, in zwakheid ondergaan.
Wij willen 't woord niet breken, niet wijken in 't gevecht,
Wil' prediken en spreken van strijd om erf en recht.

---

O, GIJ STILLE TIJD
Cesar Bresgen

1. O gij stille tijd, breng de avondrust,

Over de heide wijd, Over de heide wijd: Goede nacht.

2. In dit eenzaam uur, ruist het nu zo zacht,

3. Zo stil dooft het vuur, en alleen de sterren staan,

---

VLAMMEN RIJST HOOG
E.P. Monden - K.L.Tr.Gläser

Vlammen rijst hoog, vlammen rijst hoog ! Kronkelt in likkend gewemel,
Slaat met een ruk naar de hemel, stralend omhoog, stralend omhoog !

Staat hand in hand, staat hand in hand ! Laat, Vlaamse kerels en knapen,
Gloed voor de zielen ons rapen, uit deze brand, uit deze brand !

Gloed op ons werk, gloed op ons werk ! En met de glans dezer vuren,
Staan wij in donkerste uren, lichtend en sterk, lichtend en sterk !

---

LICHTBAKEN
F. Jacob - W. De Beer

Laai op, gij rode vlammen, in deze donk're nacht;
De duisternis te bannen, met uwe lichtende kracht.

Rijs hoog, bezielend Joelvuur, in deze rijke nacht;
Het heil'ge uur dat nadert, waarop de wereld wacht.

Breek uit, gij laaiende branden, in deze hoge nacht;
Het avondland bevrijdend, uit zijn onzuiv're macht.

---

VUREN LICHTEN (tweede deel melodie = Laai op, gij rode vlammen)

Vuren lichten over d'aard, vlammen laaien hemelwaarts,
richtend onze wensen.

Sterrenwereld, eeuwigheid, open uwe poorten wijd,
zegen met uw licht de mensen.

Vuren lichten over d'aard, vlammen laaien hemelwaarts,
richtend onze wensen.

---

WENDENACHTEN
Fred Rossaert

Wendenachten op de heide, kameraden, laten wij ons verblijden.

1. Laten wij de Joeltijd vieren, groene twijgen halen uit het woud.
Kransen vlechten, dennebomen sieren, zagen, hakken de blokken hout.

2. Laat ons over vreugdevuren springen, want het voorjaar is weldra in 't zicht.
Bij de haard de zege weer bezingen, van het leven, van het licht.

3. Laten wij ook wenden onze harten, en met vreugde vullen onze zin.
Om opnieuw in wonderlijke klaarten, te beginnen het eeuwig begin.

---

HERNIEUWING
F. Jacob - W. De Beer

Naar het evenbeeld der vlammen, in een joelvuur laaiend hoog,
Mensen richt ook uw verlangen, naar de klare hemel hoog.

Naar het evenbeeld der sterren, tot een lichtkrans saamgebracht,
Mensen, wees ook gij gemeenschap, vol met nieuwe levenskracht.

Weerom is het uur gekomen, tot het wenden van de tijd,
Zegen, Heer, de zuiv're krachten, nu en in de eeuwigheid.

---

ZONNEWENDENACHT
Hans Baumann

Zonnewendenacht vol sterren, die hun wijde bruggen slaan,
Laat ons harten in de verten, van uw wijding ondergaan.

Hoge nacht, waar vuren huiv'ren, op de bergen in de wind,
Nu wil zich de wereld zuiv'ren, als een pasgeboren kind.

Moeders, voor u branden vuren, blinken sterren zonder tal.
Moeders, diep in uwe harten, klopt het hart van 't wijd heelal.

---

NIEUWJAAR
Wim Verreycken - Herbert Napiersky

Laat vreugdevuren branden, maak donk're nachten klaar.
Breng licht in lage landen, breng licht in lage landen, het jonge vuur is daar.

Hoor nu bazuinen schallen, de lange nacht voorbij.
Reik handen, bindt ons allen, reik handen, bindt ons allen, een nieuwe kracht zijn wij.

Een sprong door hoge vlammen, van louterende brand.
Laat zegebeden galmen, laat zegebeden galmen, door 't vrije Noordse land.

Laat vreugdevuren branden, maak donk're nachten klaar.
Breng licht in lage landen, breng licht in lage landen, houzee: het nieuwe jaar !

---

WARE VRIENDSCHAP

Ware vriendschap zal niet w**k'len als ze wederzijds ontstaat,
maar leeft voort nog in gedachten door een trouw die nooit vergaat.

Mijn hart zal niet meer slagen als ik niet meer aan u denk.
'k Blijf voor u steeds zorgen dragen, u die ik mijn vriendschap schenk.

Zijn we door de strijd van 't leven meer gelouterd en gerijpt,
en komt dan de dood ons scheiden: onze trouwe vriendschap blijft.Bron van dit alles is de enorme liederenlijst op http://www.ragnareeks.info/

_________________
Als wachter over recht en wet stelt men de boom aan de grens van de gemeente; hij moet als een vertegenwoordiger van de hoogste rechter, het veld behoeden en de boosdoeners tegenhouden. Daarom bestraft men de boomschender als een rover of moordenaar: wie de kruin van een groene boom afslaat, zal op zijn stam het hoofd afgeslagen worden, en wie zijn wortels schendt, zal het zijn eigen voeten ervoor boeten.

¨
avatar
Sibbevader
Erfwacht

Man Aantal berichten : 3028
Woonplaats : Midgaard
Registration date : 31-01-09

Profiel bekijken http://hagal.be

Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven


 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum