Oproep Erfwacht!

Ga naar beneden

Oproep Erfwacht!

Bericht  Grendel op za 21 maa 2009, 09:58

WERKGROEP HAGAL VERDEDIGT ONS HEIDENS ERFGOED:OPROEP ERFWACHT!


Met stijgende verbazing stellen wij vast dat op sommige heidense redeborden met enige regelmaat verwijzingen worden geplaatst naar advertenties op digitale marktplaatsen zoals eBay, waarin authentieke artefacten uit het Germaanse verleden te koop worden aangeboden. Nog groter echter is onze verbazing wanneer we moeten vaststellen dat op sommige van die advertenties met groot enthousiasme wordt gereageerd! Wij nemen aan dat één en ander is gebaseerd op een paar grove misverstanden, en vonden het dan ook tijd om onze verantwoordelijkheid als bewuste heidenen op te nemen en hierover in de pen te kruipen.

Archeologische vondsten verschijnen niet zomaar op eBay of worden niet te koop aangeboden omdat universiteiten en opgravingsbedrijven niet méér weten waar ze met al hun wetenschappelijke rommel heen moeten. Ze zijn het resultaat van illegale roofopgravingen, die worden uitgevoerd door onverantwoordelijke amateurs en kunsthandelaars hoewel het in de meeste Europese landen eenvoudigweg verboden is om gericht archeologische voorwerpen op te sporen zonder de nodige opgravingsvergunning!

De handel in oudheidkundige artefacten stimuleert deze illegale opgravingen, werkt de plundering van archeologische vindplaatsen in de hand en leidt onherroepelijk tot een verschraling van ons heidens erfgoed. Roofopgravingen gebeuren gehaast, ruw en zonder wetenschappelijke registratie. Vaak vinden ze na zonsondergang plaats, waardoor een zorgvuldige wetenschappelijke waarneming niet eens mogelijk is. Maar wetenschappelijke waarneming behoort dan ook niet tot de doelstellingen van deze archeologische aaseters. Met speciale detectoren worden metalen voorwerpen zoals zwaarden, speerpunten, schildknoppen, gespen, sierraden en mantelspelden opgespoord en vervolgens op grove wijze met de spade bovengehaald. Andere vondstcategorieën, zoals aardewerk, houtskool of bot, ogen niet spectaculair genoeg en worden gewoon weggegooid. Niks wordt ingetekend of gefotografeerd. U kunt zich voorstellen dat menig heidense begraafplaats (dé locaties bij uitstek waar metalen voorwerpen als bijgiften zijn te vinden) op die manier op brute wijze werd verstoord, niet alléén zonder enig oog voor de wetenschappelijke informatie maar ook zonder enig respect voor de stoffelijke resten van onze voorouders of hun geestelijke erfenis.

Des te dramatischer wordt de situatie wanneer men zich bedenkt dat ons historisch erfgoed niet onuitputtelijk is! Archeologische vindplaatsen ontspruiten niet als nieuwe gewassen aan de bodem. Ter vergelijking, wegens de buitensporige vraag naar precolumbiaanse artefacten is in een land als Peru niet minder dan 70% van het archeologisch patrimonium op die manier onherroepelijk verdwenen … Een onherstelbaar verlies voor de wetenschap en een kaakslag in het gezicht van het Peruviaanse volk! Maar ook dichter bij huis, zoals in Engeland, vormen de zogenaamde nighthawks een groot probleem en bedreigen ze een aantal van de belangrijkste historische vindplaatsen van het land. Daarom werd recent nog door de voorzitter van English Heritage, dr. Barry Cunliffe, opgeroepen tot een uitgebreid onderzoek naar de gevolgen hiervan en gepleit voor een betere voorlichting aan de politie over dit probleem. Vooral vindplaatsen uit de Romeinse periode blijken het te moeten ontgelden. Des te ironischer wordt het wanneer wij nog in de maand Louwmaand (jan.) van dit jaar moesten vaststellen dat op bepaalde heidense redeborden werd verwezen naar advertenties van Engelse voorwerpen uit, jawel, de Romeinse periode!


"Ja”, horen we sommigen al opwerpen, “maar als wij het niet kopen valt het misschien in handen van mensen die niet eens weten waar het eigenlijk over gaat! Wij kunnen deze voorwerpen tenminste nog enigszins op waarde schatten …" Dat is allemaal goed en wel, maar het neemt niet weg dat men door te bieden op deze advertenties de vraag stimuleert, en hoe hoger de vraag, des te meer de "aanbieders" geneigd zullen zijn om het aanbod te verhogen! Met alle gevolgen vandien …

Wie werkelijk begaan is met ons Germaanse erfgoed verzaakt dus onmiddellijk aan deze koeienhandel, biedt niet op advertenties op eBay en plaatst deze advertenties ook niet langer op heidense redeborden! Wie in het bezit is van één of meerdere historische artefacten draagt deze best onmiddellijk over aan de bevoegde autoriteiten, zodat de gestolen goederen zélf tenminste opnieuw kunnen worden teruggegeven aan de bestolen volksgemeenschap!

Wij danken u voor uw begrip en heidense verantwoordelijkheidszin.

Wodan Met Ons!
WERKGROEP HAGAL


Laatst aangepast door Grendel op do 02 apr 2009, 19:10; in totaal 1 keer bewerkt (Reden van aanpassing : Wijziging locatie afbeelding)
avatar
Grendel
Erfwacht

Man Aantal berichten : 1896
Woonplaats : Turholt
Registration date : 02-02-09

Profiel bekijken http://www.hagal.nl

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Oproep Erfwacht!

Bericht  Sibbevader op zo 22 maa 2009, 16:01

Nu ook te lezen op de webstek: http://www.hagal.be/hoofd.htm

_________________
Als wachter over recht en wet stelt men de boom aan de grens van de gemeente; hij moet als een vertegenwoordiger van de hoogste rechter, het veld behoeden en de boosdoeners tegenhouden. Daarom bestraft men de boomschender als een rover of moordenaar: wie de kruin van een groene boom afslaat, zal op zijn stam het hoofd afgeslagen worden, en wie zijn wortels schendt, zal het zijn eigen voeten ervoor boeten.

¨
avatar
Sibbevader
Erfwacht

Man Aantal berichten : 3028
Woonplaats : Midgaard
Registration date : 31-01-09

Profiel bekijken http://hagal.be

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Oproep Erfwacht!

Bericht  Sibbevader op zo 26 apr 2009, 17:06

Redeborden die deze oproep hebben overgenomen:

Nordisk.nu
De Asatry Hyve
Skadi

_________________
Als wachter over recht en wet stelt men de boom aan de grens van de gemeente; hij moet als een vertegenwoordiger van de hoogste rechter, het veld behoeden en de boosdoeners tegenhouden. Daarom bestraft men de boomschender als een rover of moordenaar: wie de kruin van een groene boom afslaat, zal op zijn stam het hoofd afgeslagen worden, en wie zijn wortels schendt, zal het zijn eigen voeten ervoor boeten.

¨
avatar
Sibbevader
Erfwacht

Man Aantal berichten : 3028
Woonplaats : Midgaard
Registration date : 31-01-09

Profiel bekijken http://hagal.be

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Oproep Erfwacht!

Bericht  Adelbert op ma 27 apr 2009, 15:53

Bovendien terug te vinden in de Engelse taal.

WIJZIGING:


<BLOCKQUOTE>

In the past, Werkgroep Hagal has already adressed many an appeal to its sympathizers. A first project was Oproep Halloneen!, in which we fixed attention on the fallacies with regard to certain historical celebrations. In a second appeal, Oproep Algiz, we incited to playfully apply folkish symbols to stolen Germanic heritage, like cribs.

Once more Werkgroep Hagal perceives the necessity, from our own sense of duty, to inform You, dear like-minded brothers and sisters, of a disgrace. This very disgrace cannot be allowed to continue in this manner!

These malafide practices must be put to a stop! It is therefore, that we ask You to kindly share Your opinion on this matter with us! You can do this by sending an electronic message to erfwacht@hagal.be.
</BLOCKQUOTE>WERKGROEP HAGAL DEFENDS OUR HEATHEN HERITAGE:

OPROEP ERFWACHT!


It is with a growing sense of amazement that we have noticed that on some Heathen forum communities links are being placed to advertisements on digital market places such as eBay, where authentic artefacts from the Germanic past are being offered for sale. Even greater however is our dismay when we have to observe that some of these advertisements are responded with great enthusiasm. We take it that some of it is based on a couple of grave misconceptions, and we found it time to take our responsability as conscious Heathens and devote a couple of lines to these serious matters.

Archaeological finds do not appear on eBay just ike that and neither are they offered for sale because universities and archaeological enterprises no longer know where to store all of their scientific rubble. They are the result of illigal excavations that are being conducted by irresponsible amateurs and art traders, even though in most European countries it is simply forbidden to detect archaeological objects intentionally without the necessary licence!


The trade in ancient artefacts stimulates these illigal excavations, encourages the looting of archaeological sites and inevitably leads to an attenuation of our Heathen heritage. Illigal excavations are hasty, rough and happen without any form of scientific registration. They often take place before dawn, as a result of which meticulous scientific observation is not even possible. But then again, scientific observation isn’t even part of the objectives of these archaeological scavengers. With special detectors metal objects such as swords, spearheads, shield powls, belt buckles, jewelry and pins are being prospected and unearthed in a very rude manner. Other find catogories such as ceramics, charcoal or bone do not look spectacular enough and are just being thrown away. You can imagine how many a Heathen burial ground (thé locations where metal objects can be found as grave finds) are being brutally disturbed, not only without any regard for the scientific information but also without any respect for the material remains of our ancestors or their spiritual heritage.

The situation becomes even more dramatic when one imagines that our historical heritage is not inexhaustible. Archaeological sites do not spring from the soil like new crops. As a comparison, due to the excessive demand for precolumbian artefacts in a country like Peru no less than 70 % of the archaeological heritage has been lost. An irretrievable loss for science and a slap in the face of the people of Peru! But also closer to home, in England, the so-called Nighthawkers pose a serious problem and threathen some of the country’s most important historical sites. This is why only recently English Heritage chairman dr. Barry Cunliffe called for better guidance for police and a national database to accurately portray the extent of the problem. Especially sites from the Roman period seem to be the target. It becomes even more ironic when we had to observe that as late as in the month of January links were being placed on Heathen forum communities to advertisements of English artefacts from, indeed, the Roman period.“Yes”, some may argue , “but if we don’t buy these artefacts they may fall in the hands of people who don’t even know what they’re all about! At least we can appreciate the intrinsic value of these artefacts …” That may very well be the case but it does not take away the fact that by bidding on these advertisements, one stimulates the demand. And the higher the demand, the more the suppliers will be inclined to increase the supply! With all consequences due …

Whosoever is really committed to our Germanic heritage renounces this wheeling and dealing immediately, no longer responds to advertisements on eBay and no longer places these advertisements on Heathen forum communities! He who possesses one or more historical artefacts does best to return these to the propper authorities, so that at least the stolen goods themselves can be returned to the robbed folk community!

We thank you for your understanding and Heathen sense of responsability.

Woden With Us!

WERKGROEP HAGAL


Spring 2009

Adelbert

Man Aantal berichten : 1916
Registration date : 31-01-09

Profiel bekijken

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Oproep Erfwacht!

Bericht  Grendel op wo 09 sep 2009, 21:21


_________________
„Er muoz gelîchsame die leiter abewerfen, sô er an ir ufgestigen ist.” - Meister Eckhart
avatar
Grendel
Erfwacht

Man Aantal berichten : 1896
Woonplaats : Turholt
Registration date : 02-02-09

Profiel bekijken http://www.hagal.nl

Terug naar boven Ga naar beneden

National Monuments Bill in final draft stage

Bericht  Sibbevader op ma 10 mei 2010, 22:02

National Monuments Bill in final draft stage

A NEW National Monuments Bill that will introduce a single licensing regime for all archaeological activities is in the final stages of being drafted.

Heads of the Bill, which Minister for the Environment John Gormley has described as the most comprehensive piece of legislation in this area for 80 years, were approved by the Government last month.

The Minister said that he was anxious to see the Bill introduced in the Oireachtas as soon as possible. He had been criticised by Fine Gael’s heritage spokesman, James Bannon, for the long delay in producing the legislation.

Running to 400 pages, the new Bill would replace existing legislation dating back to the first National Monuments Act in 1930. It includes a 2004 Act which made it easier to override archaeology in the interest of development.

Key objectives of the new legislation are to maintain a balance between development needs and archaeological protection and to support Government policies aimed at ensuring cost-effective implementation of infrastructure programmes.

“Protecting and promoting an appreciation and awareness of Ireland’s unique built heritage while also facilitating continued economic and social development are central tenets of the Bill,” Mr Gormley said. His responsibilities include archaeological protection.

The 2007 Fianna Fáil-Green Party programme for Government pledged to update the law on national monuments and this was reiterated last October. “I am pleased that the detailed shaping of this major new piece of legislation has now begun in earnest,” the Minister added.

The new Bill, when enacted, is intended to “eliminate anomalies and inconsistencies in this code that have arisen over the years and will provide a more effective . . . regulatory regime for the recording and protection of monuments”. It would provide a new code to replace the National Monuments Acts 1930 to 2004, including a single register of monuments to replace existing statutory and non-statutory records. All monuments will have either “special” protection or “general” protection.

There would also be a statutory mechanism for the reporting of finds of all new discoveries of monuments, including wrecks at sea, and for prescribing certain classes of archaeological monument to be subject to general protection, following discovery.

The Bill would introduce a “single consistent system” for regulating archaeological works in relation to all types of development, both in the public and private sectors. At present, different regimes apply to approved public and private sector projects.

There would also be a more efficient licensing system for excavations, effectively providing for a single licence for archaeological works relating to a particular project, rather than a multiplicity of licences and consents which can be required at present.

Instead of varying usage of the terms “licence” and “consent” under existing legislation, the Bill will use the term “licence” consistently throughout. A method statement would be required covering all activities proposed be carried out on an archaeological site.

Irish Times

_________________
Als wachter over recht en wet stelt men de boom aan de grens van de gemeente; hij moet als een vertegenwoordiger van de hoogste rechter, het veld behoeden en de boosdoeners tegenhouden. Daarom bestraft men de boomschender als een rover of moordenaar: wie de kruin van een groene boom afslaat, zal op zijn stam het hoofd afgeslagen worden, en wie zijn wortels schendt, zal het zijn eigen voeten ervoor boeten.

¨
avatar
Sibbevader
Erfwacht

Man Aantal berichten : 3028
Woonplaats : Midgaard
Registration date : 31-01-09

Profiel bekijken http://hagal.be

Terug naar boven Ga naar beneden

Re: Oproep Erfwacht!

Bericht  Gesponsorde inhoud


Gesponsorde inhoud


Terug naar boven Ga naar beneden

Terug naar boven


 
Permissies van dit forum:
Je mag geen reacties plaatsen in dit subforum